Game Studio
Liên kế mạng xã hội[Project RPG] Trung tâm thông báo CSMessenger Extended


Đây là file C# thông báo (hay còn gọi là trung tâm thông báo), nó cung cấp đoạn hội thoại để kiểm tra giữa người tạp sự kiện (event) và người dùng của sự kiện đó mà không cần phải đợi đến người dùng hợp tác với người tạo. Điều này hiệu quả hơn cho việc kiểm tra, phát hiện lỗi trong quá trình xử lý.

B1. Nhấp phải vào thư mục Script và chọn Create | Folder và đặt tên là CSMessenger Extended.


 

 


B2. Nhấp phải vào thư mục CSMessenger Extended và chọn Create | C# Script và đặt tên là Callback. Double click vào file C# vừa tạo và xóa tất cả đi, chèn đoạn code sau vào:

// MessengerUnitTest.cs v1.0 by Magnus Wolffelt, magnus.wolffelt@gmail.com
//
// Delegates used in Messenger.cs.

public delegate void Callback();
public delegate void Callback(T arg1);
public delegate void Callback<T, U>(T arg1, U arg2);
public delegate void Callback<T, U, V>(T arg1, U arg2, V arg3);

B3. Nhấp phải vào thư mục CSMessenger Extended và chọn Create | C# Script và đặt tên là Messenger. Double click vào file C# vừa tạo và xóa tất cả đi, chèn đoạn code sau vào:

// Messenger.cs v1.0 by Magnus Wolffelt, magnus.wolffelt@gmail.com
//
// Inspired by and based on Rod Hyde's Messenger:
// http://www.unifycommunity.com/wiki/index.php?title=CSharpMessenger
//
// This is a C# messenger (notification center). It uses delegates
// and generics to provide type-checked messaging between event producers and
// event consumers, without the need for producers or consumers to be aware of
// each other. The major improvement from Hyde's implementation is that
// there is more extensive error detection, preventing silent bugs.
//
// Usage example:
// Messenger.AddListener("myEvent", MyEventHandler);
// ...
// Messenger.Broadcast("myEvent", 1.0f);


using System;
using System.Collections.Generic;

public enum MessengerMode {
    DONT_REQUIRE_LISTENER,
    REQUIRE_LISTENER,
}


static internal class MessengerInternal {
    static public Dictionary<string, Delegate> eventTable = new Dictionary<string, Delegate>();
    static public readonly MessengerMode DEFAULT_MODE = MessengerMode.REQUIRE_LISTENER;
  
    static public void OnListenerAdding(string eventType, Delegate listenerBeingAdded) {
        if (!eventTable.ContainsKey(eventType)) {
            eventTable.Add(eventType, null);
        }
      
        Delegate d = eventTable[eventType];
        if (d != null && d.GetType() != listenerBeingAdded.GetType()) {
            throw new ListenerException(string.Format("Attempting to add listener with inconsistent signature for event type {0}. Current listeners have type {1} and listener being added has type {2}", eventType, d.GetType().Name, listenerBeingAdded.GetType().Name));
        }
    }
  
    static public void OnListenerRemoving(string eventType, Delegate listenerBeingRemoved) {
        if (eventTable.ContainsKey(eventType)) {
            Delegate d = eventTable[eventType];
          
            if (d == null) {
                throw new ListenerException(string.Format("Attempting to remove listener with for event type {0} but current listener is null.", eventType));
            } else if (d.GetType() != listenerBeingRemoved.GetType()) {
                throw new ListenerException(string.Format("Attempting to remove listener with inconsistent signature for event type {0}. Current listeners have type {1} and listener being removed has type {2}", eventType, d.GetType().Name, listenerBeingRemoved.GetType().Name));
            }
        } else {
            throw new ListenerException(string.Format("Attempting to remove listener for type {0} but Messenger doesn't know about this event type.", eventType));
        }
    }
  
    static public void OnListenerRemoved(string eventType) {
        if (eventTable[eventType] == null) {
            eventTable.Remove(eventType);
        }
    }
  
    static public void OnBroadcasting(string eventType, MessengerMode mode) {
        if (mode == MessengerMode.REQUIRE_LISTENER && !eventTable.ContainsKey(eventType)) {
            throw new MessengerInternal.BroadcastException(string.Format("Broadcasting message {0} but no listener found.", eventType));
        }
    }
  
    static public BroadcastException CreateBroadcastSignatureException(string eventType) {
        return new BroadcastException(string.Format("Broadcasting message {0} but listeners have a different signature than the broadcaster.", eventType));
    }
  
    public class BroadcastException : Exception {
        public BroadcastException(string msg)
        : base(msg) {
        }
    }
  
    public class ListenerException : Exception {
        public ListenerException(string msg)
        : base(msg) {
        }
    }
}


// No parameters
static public class Messenger {
    private static Dictionary<string, Delegate> eventTable = MessengerInternal.eventTable;
  
    static public void AddListener(string eventType, Callback handler) {
        MessengerInternal.OnListenerAdding(eventType, handler);
        eventTable[eventType] = (Callback)eventTable[eventType] + handler;
    }
  
    static public void RemoveListener(string eventType, Callback handler) {
        MessengerInternal.OnListenerRemoving(eventType, handler);  
        eventTable[eventType] = (Callback)eventTable[eventType] - handler;
        MessengerInternal.OnListenerRemoved(eventType);
    }
  
    static public void Broadcast(string eventType) {
        Broadcast(eventType, MessengerInternal.DEFAULT_MODE);
    }
  
    static public void Broadcast(string eventType, MessengerMode mode) {
        MessengerInternal.OnBroadcasting(eventType, mode);
        Delegate d;
        if (eventTable.TryGetValue(eventType, out d)) {
            Callback callback = d as Callback;
            if (callback != null) {
                callback();
            } else {
                throw MessengerInternal.CreateBroadcastSignatureException(eventType);
            }
        }
    }
}

// One parameter
static public class Messenger {
    private static Dictionary<string, Delegate> eventTable = MessengerInternal.eventTable;
  
    static public void AddListener(string eventType, Callback handler) {
        MessengerInternal.OnListenerAdding(eventType, handler);
        eventTable[eventType] = (Callback)eventTable[eventType] + handler;
    }
  
    static public void RemoveListener(string eventType, Callback handler) {
        MessengerInternal.OnListenerRemoving(eventType, handler);
        eventTable[eventType] = (Callback)eventTable[eventType] - handler;
        MessengerInternal.OnListenerRemoved(eventType);
    }
  
    static public void Broadcast(string eventType, T arg1) {
        Broadcast(eventType, arg1, MessengerInternal.DEFAULT_MODE);
    }
  
    static public void Broadcast(string eventType, T arg1, MessengerMode mode) {
        MessengerInternal.OnBroadcasting(eventType, mode);
        Delegate d;
        if (eventTable.TryGetValue(eventType, out d)) {
            Callback callback = d as Callback;
            if (callback != null) {
                callback(arg1);
            } else {
                throw MessengerInternal.CreateBroadcastSignatureException(eventType);
            }
        }
    }
}


// Two parameters
static public class Messenger<T, U> {
    private static Dictionary<string, Delegate> eventTable = MessengerInternal.eventTable;
  
    static public void AddListener(string eventType, Callback<T, U> handler) {
        MessengerInternal.OnListenerAdding(eventType, handler);
        eventTable[eventType] = (Callback<T, U>)eventTable[eventType] + handler;
    }
  
    static public void RemoveListener(string eventType, Callback<T, U> handler) {
        MessengerInternal.OnListenerRemoving(eventType, handler);
        eventTable[eventType] = (Callback<T, U>)eventTable[eventType] - handler;
        MessengerInternal.OnListenerRemoved(eventType);
    }
  
    static public void Broadcast(string eventType, T arg1, U arg2) {
        Broadcast(eventType, arg1, arg2, MessengerInternal.DEFAULT_MODE);
    }
  
    static public void Broadcast(string eventType, T arg1, U arg2, MessengerMode mode) {
        MessengerInternal.OnBroadcasting(eventType, mode);
        Delegate d;
        if (eventTable.TryGetValue(eventType, out d)) {
            Callback<T, U> callback = d as Callback<T, U>;
            if (callback != null) {
                callback(arg1, arg2);
            } else {
                throw MessengerInternal.CreateBroadcastSignatureException(eventType);
            }
        }
    }
}


// Three parameters
static public class Messenger<T, U, V> {
    private static Dictionary<string, Delegate> eventTable = MessengerInternal.eventTable;
  
    static public void AddListener(string eventType, Callback<T, U, V> handler) {
        MessengerInternal.OnListenerAdding(eventType, handler);
        eventTable[eventType] = (Callback<T, U, V>)eventTable[eventType] + handler;
    }
  
    static public void RemoveListener(string eventType, Callback<T, U, V> handler) {
        MessengerInternal.OnListenerRemoving(eventType, handler);
        eventTable[eventType] = (Callback<T, U, V>)eventTable[eventType] - handler;
        MessengerInternal.OnListenerRemoved(eventType);
    }
  
    static public void Broadcast(string eventType, T arg1, U arg2, V arg3) {
        Broadcast(eventType, arg1, arg2, arg3, MessengerInternal.DEFAULT_MODE);
    }
  
    static public void Broadcast(string eventType, T arg1, U arg2, V arg3, MessengerMode mode) {
        MessengerInternal.OnBroadcasting(eventType, mode);
        Delegate d;
        if (eventTable.TryGetValue(eventType, out d)) {
            Callback<T, U, V> callback = d as Callback<T, U, V>;
            if (callback != null) {
                callback(arg1, arg2, arg3);
            } else {
                throw MessengerInternal.CreateBroadcastSignatureException(eventType);
            }
        }
    }
}

B4. Nhấp phải vào thư mục Script và chọn Create | Folder và đặt tên là HUD Classes.


B5. Nhấp phải vào thư mục HUD Classes và chọn Create | C# Script và đặt tên là VitalBar. Double click vào file C# vừa tạo và xóa tất cả đi, chèn đoạn code sau vào:

///
/// VitalBar.cs
///
/// This class is responsble for displaying a vita fpr the player character or a mob...
///
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class VitalBar : MonoBehaviour {

    // Use this for initialization
    void Start () {
  
    }
  
    // Update is called once per frame
    void Update () {
  
    }

    //This method is called when the gameobject is enabled
    public void OnEnable(){
    }

    //this method is called when the gameobject is disabled
    public void OnDisable(){
    }
}

Bài viết sau sẽ làm rõ hơn về file VitalBar cho các bạn!

Nguồn: vietunity3d