Game Studio
Liên kế mạng xã hội[Project RPG] Mob Class


Bài viết này mình sẽ sử dụng model mob đã download về từ bài 13 để import kẻ địch cho nhân vật vào scene.B1. Tại thẻ Project, double click vào scene Level1 nằm trong thư mục Scenes để mở scene này lên.Ở thẻ Hierarchy sẽ bao gồm các đối tượng sau:


B2. Tại thẻ Project, vào thư mục Assets | monsterMob đã tải ở Bài 13 và nhấp chọn monsterMob, qua thẻ Inspector điều chỉnh như sau:

 


B3. Vẫn ở thẻ Project, kéo thả prefab monsterMob vào thẻ Hierarchy. Qua thẻ Inspector, nhấp phải vào Animator và chọn Remove Component. Vào Component | Miscellanious | Animation và điều chỉnh như sau:


B4. Nhấp phải vào thư mục Script ở thẻ Project và chọn Create | C# Script và đặt tên là Mob. Double click vào file C# vừa tạo và xóa tất cả đi chèn đoạn code sau vào:

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Mob : BaseCharacter {

    // Use this for initialization
    void Start () {
        GetPrimaryAttribute ((int)AttributeName.Constituion).BaseValue = 100;
        GetVital((int)VitalName.Health).Update ();
   
    }
   
    // Update is called once per frame
    void Update () {
        Messenger<int, int>.Broadcast("mob health update", 80, 100);
    }
}

B5. Kéo thả file C# Mob vào monsterMob ở thẻ Hierarchy.


B6. Tại thẻ Project, nhấp phải vào thư mục Prefabs và chọn Create | Prefab và đặt tên là mob_Slug.


B7. Kéo thả monsterMob ở thẻ Hierarchy vào mob_Slug ở thẻ Project | Prefabs.


B8. Nhấp chọn monsterMob ở thẻ Hierarchy và nhấn Delete.


B9. Kéo thả mob_Slug ở thẻ Project vào thẻ Hierarchy.


B10. Nhấp chọn mob_Slug ở thẻ Hierarchy, qua thẻ Inspector, nhập tọa độ vào như sau:

 


B11. Tại thẻ Hierarchy, nhấp chọn mob_Slug và ấn Ctrl + D 2 lần và kéo 2 đối tượng vừa tạo sang 2 phía như hình sau:


B12. Ấn Ctrl + S để save scene Level1 lại.

Nguồn: vietunity3d