Game Studio
Liên kế mạng xã hội[Project RPG] Hướng dẫn khởi tạo nhân vật trong Unity

Ở bài viết trước mình đã cung cấp file code về các thông số vật lý của nhân vật để làm dữ liệu cho việc khởi tạo các tính chất vật lý của nhân vật. Bài viết này mình sẽ sử dụng các cơ sở dữ liệu ở bài viết trước để tạo nên menu khởi tạo các thông số cho nhân vật.B1. Nhấp phải vào folder Character Classes và chọn Creat | C# Script và đặt tên là PlayerCharacter. Double click vào file vừa tạo và chèn đoạn code sau vào:

public class PlayerCharacter : BaseCharacter {

}

B2. Nhấp phải vào folder Character Classes và chọn Creat | C# Script và đặt tên là CharacterGenerator. Double click vào file vừa tạo và chèn đoạn code sau vào:

using UnityEngine;
using System.Collections;
using System;                 //used for Enum class

public class CharacterGenerator : MonoBehaviour {
    private PlayerCharacter _toon;
    private const int STARTING_POINTS = 350;
    private const int MIN_STARTING_ATTRIBUTE_VALUE = 10;
    private const int STARTING_VALUE = 50;
    private int pointsLeft;

    private const int OFFSET = 5;
    private const int LINE_HEIGHT = 20;

    private const int STAT_LABEL_WIDTH = 100;
    private const int BASEVALUE_LABEL_WIDTH = 30;
    private const int BUTTON_WIDTH = 20;
    private const int BUTTON_HEIGHT = 20;

    private int statStartingPos = 40;

    // Use this for initialization
    void Start () {
        _toon = new PlayerCharacter();
        _toon.Awake();

        pointsLeft = STARTING_POINTS;
        for(int cnt = 0; cnt < Enum.GetValues(typeof(AttributeName)).Length; cnt++){
            _toon.GetPrimaryAttribute(cnt).BaseValue = STARTING_VALUE;
            pointsLeft -= (STARTING_VALUE - MIN_STARTING_ATTRIBUTE_VALUE);
        }
        _toon.StatUpate();
    }
    
    // Update is called once per frame
    void Update () {

    }

    void OnGUI(){
        DisplayName();
        DisplayPointsLeft();
        DisplayAttributes();
        DisplayVitals();
        DisplaySkills();
    }

    private void DisplayName(){
        GUI.Label(new Rect(10, 10, 50, 25),"Name:");
        _toon.Name = GUI.TextField(new Rect(65, 10, 100, 25), _toon.Name );

    }

    private void DisplayAttributes(){
        for(int cnt = 0; cnt < Enum.GetValues(typeof(AttributeName)).Length; cnt++){
            GUI.Label(new Rect( OFFSET,                                    //x
                                statStartingPos + (cnt * LINE_HEIGHT),     //y
                                STAT_LABEL_WIDTH,                         //width
                                LINE_HEIGHT                                //height
                               ), ((AttributeName)cnt).ToString());
            GUI.Label(new Rect( STAT_LABEL_WIDTH + OFFSET,                 //x
                                statStartingPos + (cnt * LINE_HEIGHT),     //y
                                BASEVALUE_LABEL_WIDTH,                     //width
                                LINE_HEIGHT                                //height
                               ), _toon.GetPrimaryAttribute(cnt).AdjustedBaseValue.ToString());
            if(GUI.Button(new Rect( OFFSET + STAT_LABEL_WIDTH + BASEVALUE_LABEL_WIDTH,     //x
                                    statStartingPos + (cnt*BUTTON_HEIGHT),                 //y
                                   BUTTON_WIDTH,                                         //width
                                   BUTTON_HEIGHT                                        //height
                                   ),"-")){
                if(_toon.GetPrimaryAttribute(cnt).BaseValue > MIN_STARTING_ATTRIBUTE_VALUE){
                    _toon.GetPrimaryAttribute(cnt).BaseValue--;
                    pointsLeft++;
                    _toon.StatUpate();
                }
            }

            if(GUI.Button(new Rect( OFFSET + STAT_LABEL_WIDTH + BASEVALUE_LABEL_WIDTH + BUTTON_WIDTH,     //x
                                    statStartingPos + (cnt*BUTTON_HEIGHT),                                 //y
                                    BUTTON_WIDTH,                                                         //width
                                    BUTTON_HEIGHT                                                        //height
                                   ),"+")){
                if(pointsLeft > 0){
                    _toon.GetPrimaryAttribute(cnt).BaseValue++;
                    pointsLeft--;
                    _toon.StatUpate();
                }
            }
        }
    }

    private void DisplayVitals(){
        for(int cnt = 0; cnt < Enum.GetValues(typeof(VitalName)).Length; cnt++){
            GUI.Label(new Rect( OFFSET,                                             //x
                                statStartingPos + ((cnt + 7)* LINE_HEIGHT),         //y
                                STAT_LABEL_WIDTH,                                     //width
                                LINE_HEIGHT                                            //height
                               ), ((VitalName)cnt).ToString());
            GUI.Label(new Rect( OFFSET + STAT_LABEL_WIDTH,
                                statStartingPos + ((cnt + 7) * LINE_HEIGHT),
                                BASEVALUE_LABEL_WIDTH,
                                LINE_HEIGHT
                               ), _toon.GetVital(cnt).AdjustedBaseValue.ToString());
            
        }

    }

    private void DisplaySkills(){
        for(int cnt = 0; cnt < Enum.GetValues(typeof(SkillName)).Length; cnt++){
            GUI.Label(new Rect( OFFSET + STAT_LABEL_WIDTH + BASEVALUE_LABEL_WIDTH + BUTTON_WIDTH * 2 + OFFSET * 2,             //x
                                statStartingPos + (cnt * LINE_HEIGHT),                                                         //y
                                STAT_LABEL_WIDTH,                                                                             //width
                                LINE_HEIGHT                                                                                    //height
                               ), ((SkillName)cnt).ToString());
            GUI.Label(new Rect( OFFSET + STAT_LABEL_WIDTH + BASEVALUE_LABEL_WIDTH + BUTTON_WIDTH * 2 + OFFSET * 2 + STAT_LABEL_WIDTH,     //x
                                statStartingPos + (cnt * LINE_HEIGHT),                                                                     //y
                                BASEVALUE_LABEL_WIDTH,                                                                                     //width
                                LINE_HEIGHT                                                                                                //height
                               ), _toon.GetSkill(cnt).AdjustedBaseValue.ToString());
            
        }
        
    }

    private void DisplayPointsLeft(){
        GUI.Label(new Rect(250, 10, 100, 25), "Points Left: " + pointsLeft.ToString());

    }
}

B3. Tạo thẻ Project, nhấp chọn nút Creat và chọn Folder và đặt tên là Scenes. Ấn Ctrl + Shift + S để save scene hiện tại lại với tên là Targetting và kéo thả vào thư mục Scenes.


B4. Vào File | New Scene, sau đó ấn Ctrl + S để save scene này lại và đặt tên là Character Generator.


B5. Tại thẻ Project, kéo thả file C# Script CharacterGenerator vào MainCamera ở thẻ Hierarchy.

B6. Double click vào file BaseCharacter ở thẻ Project | Script | Character Classes và chèn thêm đoạn code được tô đỏ như sau:

 
    private void SetupVitals(){
        for(int cnt = 0; cnt < _vital.Length; cnt++){
            _vital[cnt] = new Vital();
        }
        SetupVitalModifiers();
       
    }
    private void SetupSkills(){
        for(int cnt = 0; cnt < _skill.Length; cnt++){
            _skill[cnt] = new Skill();
        }
        SetupSkillModifiers();
       
    }


B7. Bấm Ctrl + S để save scene Character Generator lại. Ấn nút Play để kiểm tra thành quả.

Nguồn: vietunity3d