Game Studio
Liên kế mạng xã hộiMicrosoft phát hành Windows 10 SDK preview build 17040 cho các nhà phát triển.

Các nhà phát triển bây giờ đã có thể download bản Windows 10 SDK preview build 17040 để sử dụng. Đây là bản build thứ 3 của Redstone 4 SDK preview được tung ra cho các nhà phát triển, trước đó là các bản build 17025 và 17035.

Giống như các bản phát hành trước đó, bản SDK preview build 17040 bao gồm C++/WinRT headers và trình biên dịch cppwinrt, cùng với các key words MIDL mới. Dưới đây là một cái nhìn về những gì mới, cùng với những vấn đề đã biết trong bản build này.

New: C++/WinRT headers và trình biên dịch cppwinrt (cppwinrt.exe) hiện đã được đưa vào Windows SDK. Trình biên dịch sẽ có ích nếu bạn cần phải dùng (consume) một thành phần (components) WinRT của bên thứ ba hoặc nếu bạn cần phải tạo (author) các thành phần WinRT của riêng bạn bằng C++/WinRT. Cách dễ nhất để làm việc với nó sau khi bạn cài đặt Windows Insider Preview SDK là mở Visual Studio Developer Command Prompt và chạy trình biên dịch trong môi trường đó. Hỗ trợ authoring hiện đang được thử nghiệm và có thể thay đổi. Hãy luôn theo dõi vì chúng tôi sẽ xuất bản hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng trình biên dịch trong tuần tới. Trang blog ModernCPP cũng đã có một bài viết chuyên sâu vào trình biên dịch CppWinRT. Xin vui lòng cho chúng tôi phản hồi bằng cách tạo một vấn đề tại: https://github.com/microsoft/cppwinrt.

Breaking changes: các từ khóa (key words) MIDL mới. Như một nỗ lực để "hiện đại hóa IDL", một số từ khóa mới cũng đã được thêm vào midlrt tool. Các từ khoá mới là:

  • event
  • set
  • get
  • partial
  • unsealed
  • overridable
  • protected
  • importwinmd

Known issues: Tất cả các bài test với Windows App Certification Kit sẽ thất bại. Trong quá trình cài đặt, vui lòng bỏ chọn Windows App Certification Kit. Ngoài ra, cài đặt trên hệ điều hành mà không phải là bản Windows 10 Insider Preview sẽ không được hỗ trợ và có thể thất bại.

Danh sách đầy đủ về các API được bổ sung kể từ khi phát hành bản build 16299 cũng có thể được tìm thấy trong release notes đầy đủ của Microsoft. SDK preview build 17040 chỉ được hỗ trợ trong Visual Studio 2017, và nó có thể được cài đặt cùng với các SDK khác đã được phát hành trước đó. Nếu bạn là nhà phát triển, ngay bây giờ bạn đã có thể download phiên bản preview của SDK từ trang của Microsoft.